Moodle Formació de professors:

Nivells

Aprèn anglès > Adults > Nivells

L’objectiu dels nostres cursos és millorar el nivell dels alumnes en tots els aspectes, i sobretot pel que fa a l’expressió i la comprensió de l’anglès parlat.

També oferim la possibilitat de fer diferents exàmens de la Universitat de Cambridge: el Cambridge Key, Preliminary, First, Advanced i fins a Proficiency

Nivell Marc Europeu Nivell Cambridge School Descripció
Certificate of Proficiency in English - examen oficial
C2

CPE C2.2

Comprèn amb facilitat gairebé tot el que escolta o llegeix.

Pot resumir informació de diferents fonts escrites i parlades reconstruint fets i arguments de manera coherent.

Pot expressar-se de manera espontània, fluïda i precisa.

Sap distingir petits matisos de significat inclús en temes molt complexos.

Pre-Proficiency 1 +2

c2.1

Certificate in Advanced English - examen oficial
C1

CAE C1.2

Comprèn una sèrie de textos més llargs i complexos, reconeixent el seu sentit explícit.

S'expressa amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de realitzar una recerca exhaustiva d'expressions.

Utilitza la llengua amb flexibilitat i eficàcia amb fins socials, acadèmics o professionals.

Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos mostrant un ús controlat dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

Pre-CAE 1+2 C1.1

First Certificate – examen oficial
B2

FCE 1+2 

B2.2

Comprèn les idees principals dels textos complexos que tracten tant de temes concrets com d'abstractes, incloent debats tècnics especialitzats.

Es comunica amb certa fluïdesa i espontaneïtat, permetent la interacció habitual amb parlants nadius sense cap tipus de tensió.

Pot produir textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes i defensar un punt de vista, exposant els avantatges i inconvenients de diferents opcions.

Pre-First

Certificate B2.1

Premilinary English Test - examen oficial
B1

Intermediate 2 

B1.2

Comprèn les idees principals d'una informació en llengua estàndard, normalitzada i clara, sobre qüestions quotidianes relatives al món laboral, escola, lleure, etc.

Sap fer front a gairebé totes les situacions que puguin sorgir al viatjar a un lloc en què es parla la llengua d'aprenentatge.

Produeix textos senzills i estructurats relatius a temes corrents o d'interès personal. Pot descriure experiències, explicar esdeveniments o somnis, expressar desitjos i ambicions, així com raonar i explicar breument idees o projectes.

Intermediate 1

B1.1

Key English Test - examen oficial
A2

Pre-Intermediate 2

A2.2

Comprèn frases i expressions utilitzades amb freqüència, relatives a àrees d’importància immediata (informació personal i familiar, compres, geografia local, món laboral, etc.)

Es comunica amb tasques senzilles que requereixen un intercanvi d’informació simple i directe sobre qüestions corrents i rutinàries.

Descriu en termes senzills aspectes del seu origen cultural i del seu entorn.

Pre Intermediate 1

A2.1

A1

Elementary 

A1.1 + A1.2

Comprèn i utilitza expressions familiars i quotidianes com frases molt senzilles adreçades a satisfer necessitats de caràcter concret.

Sap presentar-se i presentar els demés, formulant i responent preguntes sobre dades personals com on viu, les persones que coneix i les coses que té.

Pot comunicar-se de manera senzilla sempre i quan el seu interlocutor parli lentament, amb claredat i disposat a ajudar-lo.